baner


Nasza oferta

W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku. Należą do nich między innymi :

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
 1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i członków rad nadzorczych
 3. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu: lekarzy, notariuszy, inżynierów, architektów, radców prawnych, pielęgniarek, doradców podatkowych
 4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne
 5. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
 6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami , zarządców nieruchomości
 7. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt
 8. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
 9. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy
UBEZPIECZENIA MIENIA
 1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
 2. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 3. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 4. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 5. ubezpieczenia kompleksowe małych i średnich przedsiębiorstw
 6. ubezpieczenia utraty zysku

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE
 1. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 2. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych
 3. ubezpieczenie sprzętu budowlanego od uszkodzeń
 4. ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
 5. ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn
 6. ubezpieczenie utraty zysku w wyniku ryzyk budowlano - montażowych
UBEZPIECZENIA FINANSOWE
 1. ubezpieczenia krajowego kredytu kupieckiego
 2. ubezpieczenie kredytu bankowego
 3. ubezpieczenie należności faktoringowych
 4. ubezpieczenia należności eksportowych podmiotów gospodarczych
 5. gwarancje przetargowe (wadialne)
 6. gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 7. gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek
 8. gwarancje spłaty należności celnych i podatkowych

UBEZPIECZENIA DLA FIRM TRANSPORTOWYCH, SPEDYCYJNYCH I PRZEWOZOWYCH
 1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i w transporcie międzynarodowym
 2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora
 3. ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym
 4. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i transporcie międzynarodowym
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
 1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w kraju i zagranica
 2. ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO
 3. Assistance

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (indywidualne i grupowe )

UBEZPIECZENIA RÓŻNE
 1. ubezpieczenia osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 2. ubezpieczenia turystyczne - kosztów leczenia za granicą
 3. ubezpieczenia ochrony prawnej
 4. ubezpieczenia ryzyk bankowych